Van beschermd wonen naar beschermd thuis en hoe E-health hierbij kan ondersteunen

Beschermd wonen en beschermd thuis zijn twee verschillende vormen van zorg voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege psychische problemen. Beschermd thuis is een minder intensieve vorm van zorg, waarbij mensen met ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. E-health kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van beide vormen van zorg.

E-health om zelfstandigheid te bevorderen

E-health biedt tal van mogelijkheden om de zelfstandigheid van mensen te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een app waarmee mensen hun medicatie kunnen beheren, of aan sensoren die in huis kunnen worden geplaatst om te signaleren of iemand valt. Ook kan E-health helpen bij het bevorderen van gezond gedrag, bijvoorbeeld door het stimuleren van beweging of door het aanbieden van gezonde recepten.

E-health om verbinding te bevorderen

Een ander belangrijk aspect van E-health is de mogelijkheid om verbinding te bevorderen. Mensen die beschermd wonen of beschermd thuis wonen, kunnen soms het gevoel hebben geïsoleerd te zijn. E-health kan helpen om verbinding te maken met anderen, bijvoorbeeld via een online platform waar mensen ervaringen kunnen delen. Ook kan E-health ondersteuning bieden aan mantelzorgers en hulpverleners, bijvoorbeeld via een app waarmee zij makkelijker kunnen communiceren.

E-health om de kwaliteit van zorg te verbeteren

E-health kan daarnaast bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Door het gebruik van E-health toepassingen kan de zorg efficiënter en effectiever worden georganiseerd, waardoor er meer tijd en aandacht overblijft voor persoonlijke zorg. Ook kan E-health bijdragen aan het voorkomen van crisis-situaties, bijvoorbeeld door het vroegtijdig signaleren van problemen.

Beschermd wonen en beschermd thuis zijn belangrijke vormen van zorg voor kwetsbare mensen. E-health kan een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van deze vormen van zorg, bijvoorbeeld door het bevorderen van zelfstandigheid, verbinding en kwaliteit van zorg. Het is belangrijk dat zorgorganisaties en overheden hier oog voor hebben en investeren in de ontwikkeling en implementatie van E-health toepassingen.

UZOZ is zich bewust van de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis en zet e-health in om deze stap te realiseren. Door middel van e-health toepassingen kunnen cliënten op afstand worden ondersteund en kan er meer flexibele zorg geboden worden. Hierdoor kunnen cliënten langer thuis blijven wonen en wordt de overgang naar beschermd thuis gemakkelijker gemaakt.

Een voorbeeld van een e-health toepassing die UZOZ inzet is beeldbellen. Met beeldbellen kunnen cliënten en zorgverleners op afstand met elkaar communiceren. Dit biedt cliënten meer vrijheid en flexibiliteit in hun dagelijkse leven en maakt het mogelijk om zorg op maat te leveren. Bovendien kan beeldbellen de drempel voor cliënten om contact op te nemen met hun zorgverleners verlagen, waardoor er sneller en effectiever ingespeeld kan worden op hun behoeften.

Daarnaast maakt UZOZ gebruik van een online cliëntportaal, waar cliënten en hun zorgverleners informatie kunnen delen en communiceren. Hierdoor kunnen cliënten bijvoorbeeld zelf hun medicatie beheren en kunnen zorgverleners op afstand de voortgang van de cliënt monitoren en bijsturen indien nodig.

Een ander voorbeeld van e-health toepassingen die UZOZ inzet, zijn de zogenaamde domotica-oplossingen. Dit zijn slimme technologieën die in het huis van de cliënt kunnen worden geïnstalleerd, zoals een slimme thermostaat of een bewegingssensor. Deze technologieën maken het mogelijk om op afstand het welzijn van de cliënt te monitoren en eventueel in te grijpen als dat nodig is.

Door deze en andere e-health toepassingen in te zetten, kan UZOZ haar cliënten beter ondersteunen bij de overgang van beschermd wonen naar beschermd thuis. Hierdoor kunnen cliënten langer zelfstandig blijven wonen en wordt de zorg op maat geleverd die zij nodig hebben.

UZOZ legt de focus op beschermd thuis met Hybride zorg & E-Health

hybride zorg wordt de nieuwe standaard E-health heeft een prominente plek gekregen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De focus ligt de komende jaren meer dan ooit op het verlenen van passende zorg, digitaal als het kan en fysiek als het moet. Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid vormen hierbij de belangrijkste pijlers. Binnen de geestelijke gezondheidszorg is als doel gesteld om vanaf 2023 alle patiënten de mogelijkheid te bieden om digitaal zorg te ontvangen.

Het IZA opent met de kreet: ”Het moet en kan beter, anders lopen we vast”. Deze opening geeft direct de ernst aan en benadrukt de noodzaak van de gestelde doelen in het akkoord. De zorg staat in toenemende mate onder druk. Dit komt onder meer doordat de vraag sneller stijgt dan het aanbod. Zorg wordt minder toegankelijk en tegelijkertijd komt de kwaliteit in het gedrang. De samenwerking in de driehoek van sociaal domein, huisarts/POH en ggz verloopt nog niet altijd en overal optimaal, waardoor lange wachttijden ontstaan voor mensen met een complexe ggz-hulpvraag. De ambitie is om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dit kunnen we bereiken door in te zetten op passende zorg.

 

Passende zorg

Het IZA omschrijft passende zorg als waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Steeds vaker betekent passende zorg ook hybride zorg: een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, waar mogelijk gepersonaliseerd en op maat. De uitgangspunten hierbij zijn: zelfstandig als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Voor zowel de zorgverlener als de patiënt is dit in veel gevallen een efficiëntere manier van hulpverlening die de kwaliteit van leven én de kwaliteit van zorg kan vergroten. Daarnaast draagt hybride zorg bij aan het verduurzamen van de zorg.

 

E-health

De afgelopen jaren zijn er, mede door de coronapandemie, veel goede ervaringen opgedaan met hybride zorgvormen. Zowel de kansen die e-health biedt voor de ggz als de noodzaak om hier meer mee te doen zijn niet onopgemerkt gebleven. Het plan is om e-health breder in te zetten in het kader van passende zorg en om de toegankelijkheid van de ggz voor iedereen te verbeteren. Dit moet leiden tot het behandelen van meer patiënten met dezelfde behandelcapaciteit in de monodisciplinaire zorg (betreft zowel de instellingen als de vrijgevestigden). In de praktijk kan dit er als volgt uitzien:

 

meer inzet van digitale middelen (bijvoorbeeld beeldbellen)

meer inzet van e-health modules meer inzet van integrale e-health behandelingen (grotendeels digitaal) Uitgangspunt hierbij is meer regie van de patiënt in zijn of haar behandeling, frequenter (kortdurend) contact daar waar wenselijk én zorgen voor passende zorg, zodat de wachtlijsten in de ggz structureel kunnen worden verlaagd. Om dit te financieren zal VWS in gesprek gaan met de NZa. Het doel van dit gesprek is om te komen tot aparte prestaties en tarieven voor digitale zorg (met bijvoorbeeld aparte prestatiecodes, zodat aparte contractafspraken gemaakt kunnen worden, die zichtbaar worden in de declaraties).

Daarnaast wordt in het IZA benadrukt dat het noodzakelijk is om binnen de ggz de volgende actiepunten uit te voeren om te komen tot hybride zorg:

Investeren in digitale vaardigheden van zorgprofessionals en integreren in de opleidingen en trainingen. Investeren in ondersteuningsmodules voor de patiënt en zijn naasten. Investeren in de ontwikkeling van digitale zorg inclusief e-health modules en de organisatie van de geboden digitale zorg volgens de Akwa-zorgstandaarden voor e-health. Instrumenten (door)ontwikkelen om deze zorg inclusief aan te kunnen bieden (d.w.z. voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of andere beperking die het gebruik van digitale ggz-zorg zou kunnen belemmeren). Best practices over bestaande organisatie en uitvoering van digitale ggz-zorg verzamelen en verspreiden onder ggz-aanbieders.

 

UZOZ legt de focus op Hybride zorg - E-health

UZOZ is een zorgorganisatie in de regio Overijssel die de laatste jaren sterk heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-health. De organisatie speelt hiermee in op de focus van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op passende zorg voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van het IZA is om vanaf 2023 alle Cliënten de mogelijkheid te bieden om digitaal zorg te ontvangen. Hybride zorg, een combinatie van digitale en fysieke zorg, is de nieuwe standaard. UZOZ is daarom voortdurend bezig met het verbeteren van haar zorgprocessen en het ontwikkelen van nieuwe e-health toepassingen.

Met de groeiende aandacht voor de geestelijke gezondheid en de vergrijzing van de bevolking is het steeds belangrijker om passende zorg te bieden aan iedereen. UZOZ wil de client een grotere regie geven in het begeleidingstraject en frequentere contacten aanbieden waar nodig. Dit kan worden bereikt door de inzet van digitale middelen, e-health modules en integrale e-health trajecten.

Een efficiëntere hulpverlening en een verbetering van de kwaliteit van leven en zorg voor clienten is het doel van UZOZ. De organisatie wil hiermee bijdragen aan de verduurzaming van de zorg en de clienten in staat stellen om op een efficiëntere manier en op een tijdstip dat het hen uitkomt, zorg te ontvangen.

 

Van Bescherm wonen naar Beschermd Thuis

Hiermee maakt  UZOZ  ook de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis  en zet in op lokale opbouw van lichtere vormen van ondersteuning voor inwoners die qua herstel niet (meer) zijn aangewezen op intramuraal 24/7 beschermd wonen, maar die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen, zonder ondersteuning. UZOZ kan de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis met Hybride zorg ondersteunen en hierop inspelen.

UZOZ heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-health oplossingen en de integratie van deze oplossingen in de zorgprocessen. De organisatie werkt nauw samen met zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals om de best mogelijke zorg te bieden aan haar patiënten.

In de toekomst zal UZOZ nog meer inzetten op de ontwikkeling van e-health toepassingen en de verbetering van de hybride zorg. De organisatie is ervan overtuigd dat e-health een belangrijke rol zal spelen in de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst en wil daarom graag de koploper zijn in de ontwikkeling en implementatie ervan.

 

Begeleid wonen bij Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle

Begeleid wonen is een vorm van zorg waarbij mensen met een zorgvraag zelfstandig kunnen wonen in een woonomgeving, maar wel ondersteuning krijgen van professioneel personeel. Bij Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle is er de mogelijkheid voor begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking, chronische ziekte of ouderen.

Bij UZOZ bieden we professionele begeleiding op maat aan, waarbij we rekening houden met de individuele wensen, behoeften en zorgvraag van de cliënt. Onze zorgteams bestaan uit gespecialiseerd personeel zoals verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders die ervaring hebben met het begeleiden van mensen met een zorgvraag.

Onze woonlocaties zijn speciaal ingericht voor de doelgroep waarvoor zij zijn bedoeld en zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Er is rekening gehouden met de veiligheid en de nodige aanpassingen zijn gedaan om de woonomgeving zo comfortabel mogelijk te maken.

Naast professionele begeleiding bieden we ook activiteiten aan die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit kan variëren van een gezellige koffieochtend tot een wandeling in de omgeving. We stimuleren cliënten om zo zelfstandig mogelijk te leven en de regie over hun eigen leven te houden.

Bij UZOZ staat de cliënt centraal en werken we samen met familie, vrienden en andere betrokkenen om een zo goed mogelijke zorg te bieden. Onze zorgteams zijn altijd bereikbaar voor vragen en ondersteuning.

In samenwerking met de GGD zijn er gesprekken gevoerd over de gezondheid van de bewoners. Hierdoor wordt er gezorgd voor preventie en een gezonde leefstijl van de bewoners. Ook wordt er regelmatig een check uitgevoerd door de GGD, zodat eventuele problemen snel opgemerkt kunnen worden en er snel gehandeld kan worden.

UZOZ biedt professionele begeleiding aan mensen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn door fysieke of mentale beperkingen, of door sociale problemen. De begeleiders van UZOZ zijn gespecialiseerd in de zorg voor deze groep mensen. Hierdoor kan er gericht geholpen worden aan de specifieke problemen van de bewoners.

De begeleiding bij UZOZ is erop gericht om de bewoners zelfredzaamheid te verhogen. Hierdoor kan de bewoner zelfstandig leven, met behoud van een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven. UZOZ werkt hierbij met een individueel begeleidingsplan, waarin de specifieke zorgvraag van de bewoner wordt geanalyseerd. Hierdoor kan er gericht geholpen worden aan de specifieke problemen van de bewoner.

UZOZ biedt professionele begeleiding aan mensen die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn door fysieke of mentale beperkingen, of door sociale problemen. De begeleiders van UZOZ zijn gespecialiseerd in de zorg voor deze groep mensen. Hierdoor kan er gericht geholpen worden aan de specifieke problemen van de bewoners en de bewoners zelfredzaamheid verhogen.

De begeleiding bij UZOZ is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners. Hierdoor worden zij gestimuleerd om actief deel te nemen aan het dagelijks leven en hun eigen leven te leiden.

De begeleiders van UZOZ zijn gekwalificeerd en deskundig op het gebied van begeleiding en zorg. Zij werken volgens het competentiemodel, waardoor zij continu bijscholen en professioneel blijven. Hierdoor is er sprake van een efficiënte en effectieve begeleiding.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen, wordt er regelmatig geëvalueerd. Hierdoor worden verbeterpunten snel opgepakt en wordt er continu gewerkt aan verbetering. De organisatie is in het bezit van het ISO9001:2015 keurmerk en zal hiernaar blijven streven in de toekomst.

In samenwerking met de gemeente Zwolle en GGD, heeft UZOZ een heldere visie en doelstellingen waarmee zij de bewoners de best mogelijke zorg kunnen bieden. Dit, samen met de deskundige en gekwalificeerde begeleiders, maakt UZOZ een betrouwbare en professionele keuze voor begeleid wonen in Zwolle.

 Als u op zoek bent naar een veilige en comfortabele woonomgeving met professionele begeleiding, dan is begeleid wonen bij Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle wellicht iets voor u. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een rondleiding. Wij helpen u graag verder.

Real G&G en UZOZ werken samen aan verbetering in de gezondheidszorg

Real G&G is een bedrijf dat gericht is op het bieden van complete online bedrijfsoplossingen. Ze bieden een breed scala aan diensten, waaronder websiteontwerp en -ontwikkeling, webhosting en domeinregistratie, zoekmachineoptimalisatie en softwareontwikkeling. Het doel van Real G&G is om ondernemers te helpen bij het opzetten en groeien van hun online bedrijf door hen te voorzien van betrouwbare en efficiënte technische oplossingen.

UZOZ  biedt zorgtrajecten die ongeveer twee jaar duren en bestaan uit het analyseren van de situatie van de cliënten en het opstellen van een speciaal op maat gesneden toekomstplan met doelen en activiteiten om vaardigheden en competenties aan te leren zodat de cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en participeren in het dagelijks leven. 

Om deze processen te vereenvoudigen en te automatiseren, heeft UZOZ besloten om Real G&G in te schakelen om een applicatie te ontwikkelen die UZOZ en de cliënten ondersteunen bij de zorgtrajecten. Het doel is om met deze applicatie een combinatie van online hulp en echte hulp te bieden, ook wel bekend als blended care en/of E-health

Real G&G zal gebruik maken van artificieel intelligence, React en JavaScript en andere technologieën om een volledig functioneel platform te bouwen.

Door de samenwerking tussen Real G&G en UZOZ zullen de zorgtrajecten vereenvoudigd en geoptimaliseerd worden, wat niet alleen de cliënten zal helpen bij het oplossen van hun problemen, maar ook de werkdruk van het personeel zal verminderen en de processen efficiënter maken. Tevens past UZOZ hiermee aan op de veranderingen binnen de regio gemeente Zwolle, waar er steeds meer aandacht is voor beschermd thuis in plaats van beschermd wonen.

In samenvatting, de samenwerking tussen Real G&G en UZOZ is een belangrijke stap vooruit in de gezondheidszorg. Het project zal zorgen voor betere ondersteuning voor jonge volwassenen die hulp nodig hebben en de processen vereenvoudigen en automatiseren voor UZOZ. Wij kijken uit naar de resultaten en hopen dat we samen een verschil kunnen maken in de gezondheidszorg.

Beschermd wonen bij Zorgorganisatie UZOZ

Beschermd wonen is een vorm van zorg die gericht is op mensen met een beperking of een chronische ziekte die niet in staat zijn om zelfstandig te wonen. Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle biedt deze vorm van zorg aan in een veilige en comfortabele omgeving, waar cliënten kunnen rekenen op professionele hulp en ondersteuning.

Een van de belangrijkste voordelen van beschermd wonen bij UZOZ is de individuele aandacht die cliënten krijgen. Elke cliënt heeft zijn eigen specifieke zorgbehoefte en UZOZ stelt een persoonlijk zorgplan op voor elke cliënt, waardoor de zorg optimaal aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Naast professionele hulp en ondersteuning, biedt UZOZ ook een aantal activiteiten aan om de cliënten te helpen zich sociaal te ontwikkelen en hun zelfstandigheid te vergroten. Dit kan variëren van gezellige activiteiten zoals koffie drinken met vrienden tot praktische activiteiten zoals boodschappen doen of een wandeling maken.

De accommodatie van UZOZ is speciaal ontworpen om cliënten een veilige en comfortabele omgeving te bieden. De woningen zijn voorzien van aangepaste faciliteiten om het verblijf van de cliënten zo comfortabel mogelijk te maken.

Een ander belangrijk aspect van beschermd wonen bij UZOZ is de veiligheid. De locatie is beveiligd met camera's en er is 24/7 toezicht van professioneel personeel, zodat cliënten zich veilig voelen.

Al met al biedt Zorgorganisatie UZOZ in Zwolle een uitstekende vorm van beschermd wonen aan. Cliënten kunnen rekenen op professionele hulp en ondersteuning, individuele aandacht, activiteiten om zich sociaal te ontwikkelen, comfortabele accommodatie en veiligheid.

 

Als u of iemand die u kent op zoek is naar beschermd wonen, is UZOZ zeker een organisatie waar u een kijkje moet nemen.

 

Wilt u iemand Aanmelden? klik dan hier.. Aanmelden

 
 

Kom in contact

  •  Telefoon: +31 085 077 8338
  •  Adres: Burgemeester Roelenweg 11
    8021 EV Zwolle
  • Email adres:  info@uzoz.nl

UZOZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Samen met je persoonlijke begeleider zoek je naar mogelijkheden en maak je afspraken over de hulp die je nodig hebt.