UZOZ legt de focus op beschermd thuis met Hybride zorg & E-Health

hybride zorg wordt de nieuwe standaard E-health heeft een prominente plek gekregen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). De focus ligt de komende jaren meer dan ooit op het verlenen van passende zorg, digitaal als het kan en fysiek als het moet. Toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid vormen hierbij de belangrijkste pijlers. Binnen de geestelijke gezondheidszorg is als doel gesteld om vanaf 2023 alle patiënten de mogelijkheid te bieden om digitaal zorg te ontvangen.

Het IZA opent met de kreet: ”Het moet en kan beter, anders lopen we vast”. Deze opening geeft direct de ernst aan en benadrukt de noodzaak van de gestelde doelen in het akkoord. De zorg staat in toenemende mate onder druk. Dit komt onder meer doordat de vraag sneller stijgt dan het aanbod. Zorg wordt minder toegankelijk en tegelijkertijd komt de kwaliteit in het gedrang. De samenwerking in de driehoek van sociaal domein, huisarts/POH en ggz verloopt nog niet altijd en overal optimaal, waardoor lange wachttijden ontstaan voor mensen met een complexe ggz-hulpvraag. De ambitie is om de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden. Dit kunnen we bereiken door in te zetten op passende zorg.

 

Passende zorg

Het IZA omschrijft passende zorg als waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Steeds vaker betekent passende zorg ook hybride zorg: een mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg, waar mogelijk gepersonaliseerd en op maat. De uitgangspunten hierbij zijn: zelfstandig als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Voor zowel de zorgverlener als de patiënt is dit in veel gevallen een efficiëntere manier van hulpverlening die de kwaliteit van leven én de kwaliteit van zorg kan vergroten. Daarnaast draagt hybride zorg bij aan het verduurzamen van de zorg.

 

E-health

De afgelopen jaren zijn er, mede door de coronapandemie, veel goede ervaringen opgedaan met hybride zorgvormen. Zowel de kansen die e-health biedt voor de ggz als de noodzaak om hier meer mee te doen zijn niet onopgemerkt gebleven. Het plan is om e-health breder in te zetten in het kader van passende zorg en om de toegankelijkheid van de ggz voor iedereen te verbeteren. Dit moet leiden tot het behandelen van meer patiënten met dezelfde behandelcapaciteit in de monodisciplinaire zorg (betreft zowel de instellingen als de vrijgevestigden). In de praktijk kan dit er als volgt uitzien:

 

meer inzet van digitale middelen (bijvoorbeeld beeldbellen)

meer inzet van e-health modules meer inzet van integrale e-health behandelingen (grotendeels digitaal) Uitgangspunt hierbij is meer regie van de patiënt in zijn of haar behandeling, frequenter (kortdurend) contact daar waar wenselijk én zorgen voor passende zorg, zodat de wachtlijsten in de ggz structureel kunnen worden verlaagd. Om dit te financieren zal VWS in gesprek gaan met de NZa. Het doel van dit gesprek is om te komen tot aparte prestaties en tarieven voor digitale zorg (met bijvoorbeeld aparte prestatiecodes, zodat aparte contractafspraken gemaakt kunnen worden, die zichtbaar worden in de declaraties).

Daarnaast wordt in het IZA benadrukt dat het noodzakelijk is om binnen de ggz de volgende actiepunten uit te voeren om te komen tot hybride zorg:

Investeren in digitale vaardigheden van zorgprofessionals en integreren in de opleidingen en trainingen. Investeren in ondersteuningsmodules voor de patiënt en zijn naasten. Investeren in de ontwikkeling van digitale zorg inclusief e-health modules en de organisatie van de geboden digitale zorg volgens de Akwa-zorgstandaarden voor e-health. Instrumenten (door)ontwikkelen om deze zorg inclusief aan te kunnen bieden (d.w.z. voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of andere beperking die het gebruik van digitale ggz-zorg zou kunnen belemmeren). Best practices over bestaande organisatie en uitvoering van digitale ggz-zorg verzamelen en verspreiden onder ggz-aanbieders.

 

UZOZ legt de focus op Hybride zorg - E-health

UZOZ is een zorgorganisatie in de regio Overijssel die de laatste jaren sterk heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-health. De organisatie speelt hiermee in op de focus van het Integraal Zorgakkoord (IZA) op passende zorg voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg.

Het doel van het IZA is om vanaf 2023 alle Cliënten de mogelijkheid te bieden om digitaal zorg te ontvangen. Hybride zorg, een combinatie van digitale en fysieke zorg, is de nieuwe standaard. UZOZ is daarom voortdurend bezig met het verbeteren van haar zorgprocessen en het ontwikkelen van nieuwe e-health toepassingen.

Met de groeiende aandacht voor de geestelijke gezondheid en de vergrijzing van de bevolking is het steeds belangrijker om passende zorg te bieden aan iedereen. UZOZ wil de client een grotere regie geven in het begeleidingstraject en frequentere contacten aanbieden waar nodig. Dit kan worden bereikt door de inzet van digitale middelen, e-health modules en integrale e-health trajecten.

Een efficiëntere hulpverlening en een verbetering van de kwaliteit van leven en zorg voor clienten is het doel van UZOZ. De organisatie wil hiermee bijdragen aan de verduurzaming van de zorg en de clienten in staat stellen om op een efficiëntere manier en op een tijdstip dat het hen uitkomt, zorg te ontvangen.

 

Van Bescherm wonen naar Beschermd Thuis

Hiermee maakt  UZOZ  ook de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis  en zet in op lokale opbouw van lichtere vormen van ondersteuning voor inwoners die qua herstel niet (meer) zijn aangewezen op intramuraal 24/7 beschermd wonen, maar die nog niet toe zijn aan zelfstandig wonen, zonder ondersteuning. UZOZ kan de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis met Hybride zorg ondersteunen en hierop inspelen.

UZOZ heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van e-health oplossingen en de integratie van deze oplossingen in de zorgprocessen. De organisatie werkt nauw samen met zorgverzekeraars en andere zorgprofessionals om de best mogelijke zorg te bieden aan haar patiënten.

In de toekomst zal UZOZ nog meer inzetten op de ontwikkeling van e-health toepassingen en de verbetering van de hybride zorg. De organisatie is ervan overtuigd dat e-health een belangrijke rol zal spelen in de geestelijke gezondheidszorg van de toekomst en wil daarom graag de koploper zijn in de ontwikkeling en implementatie ervan.

 


Afdrukken   E-mailadres

Kom in contact

  •  Telefoon: +31 085 077 8338
  •  Adres: Burgemeester Roelenweg 11
    8021 EV Zwolle
  • Email adres:  info@uzoz.nl

UZOZ

Waarom moeilijk doen als het samen kan.
Samen met je persoonlijke begeleider zoek je naar mogelijkheden en maak je afspraken over de hulp die je nodig hebt.

UZOZ is aangesloten bij het klachtenportaal zorg, hier kunnen klachten gemeld worden.

Copyright © 2023 - 2024. UZOZ All rights reserved.